KEJU, MINYAK SAMIN DAN JAKET KULIT PRODUKSI NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HADITS

Authors

  • ermawati ermawati Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

DOI:

https://doi.org/10.30631/tjd.v13i2.10

Keywords:

Takhrij, Matan, Sanad, Keju, Minyak Samin

Abstract

Berkenaan dengan telah makin beragamnya jenis makan dihasilkan, di Indonesia bermunculan restoran-restoran, depot makanan, food court dan sebagainya yang menyajikan beragam makanan. Sementara pihak konsumen dalam hal ini seringkali tidak mengetahui bahan dan proses pembuatan makanan tersebut. Bagi kaum Muslim, dalam konteks ini terdapat satu persoalan krusial yakni status halal dan haram dari makanan tersebut. Artikel ini hendak mengetahui sikap mana yang layak dipegangi dengan mencoba mencari teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode takhrij hadits atas hadits yang memiliki korelasi dengan persoalan di atas. Penulis menemukan satu hadits yang mempunyai korelasi dengan hal tersebut, yaitu hadits tentang hukum memakan mentega dan keju, hukum memakai mantel kulit berbulu serta garisan tentang halal dan haram. Hadits ini akan dibahas secara tahlili dari segi takhrij sanad dan dari segi analisa Fiqhul hadits.

References

Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman al Dzahabi, Mizan al I’tidal fi asma al Rijal, Beirut : Dar al Fikr Juz I.

Al-Asqolani, Ahmad bin Ali bin hajar. Tahzib al Tahzib, Hiderabat : tp 1325 H, cet I Jilid 9.

Ali Al-Ali Muhammad Abd. Rahman bin Abd. Rahim al-Mubara’ Furi, Tuffah Al-Ahwadzi bi Syarhi Jami’ Al-Tirmidzi, Abdul wahab abd. Latif (muhaqqiq), Juz.5 Beirut Dar al Fikr,tt.

Al-Khatib, M. Ajaj. Ushul Al-Hadits (ter. H.M. Qadirun dan Ahmad Musafiq), Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet.1, 1998.

Al-Mizzi, Hafiz. Tahzib al kamal fi asma’a al rijal, dar al Kutub, tth, juz 3.

Al-Qurtubi, Abdullah Muhammad bin Ahmad al Anshari. Al Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an, Beirut Dar al Kutub Al Ilmiah, Jilid 1, 2.

Al-Thabaroni, Abi al qosim Sulaiman bin Ahmad. Mu’jam al Kabir, Mazidah wa manqahah

Al-Tibriziy, Muhammad bin Abdullah al Khatib. Miskah al Mashabih, Beirut : Dar al Fikr, juz 2.

Ibnu Hajar, taqrib al Tahzib, Beirut dar al Kutub al Islami. Juz I.

Ibnu Hibban, Al Tsiqqat, Beirut : dar al Kutub al Ilmiah, jilid 5.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Beirut : Dar al Kitab al’Ilmiah Juz 2.

Ibnu Taimiyah, Majmu’ al Fatawa, Beirut : dar al fikr cet I, 2000.

Imam al Hafiz Syaikh al Islam al rozi, al Jarhu wa Al Ta’dil, Majlis Dairat al Ma’rif al Utsmaniah : India, cet, I Juz 2.

Imam al-Tirmidzi. Sunan Al-Tirmidzi, Beirut : Dar al Kutub al’Ilmiah Juz 2 hadits No. 1726

Ma’budi, Abi Tayyib Muhammad syamsul Haq al Ayyadi’ Aunul Syarh Sunan Abi Daud, Dar al Fikr jilid 10.

Musthafa Ibn Abdillah Haji Khalifah, Kasf al Zunun, Istanbul : tp 1941, jilid 2.

Nuruddin ‘Itr, Al Imam Al-Tirmidzi, Mashr : lajnah ta’lif wa tarjamah wa al Nasr, 1970 M Cet. I.

Syakir, Ahmad Muhammad. al-Jami’ al Shahih, Qahirah : Al Halabi, 1937, Juz I.

Wensink, Al-Mu’jam al-Mufahharas li Al-Fadz Al-Hadits Al-Nabawi, Leiden : E.G.Brill, 1936.

Downloads

Published

2014-11-03

How to Cite

ermawati, ermawati. (2014). KEJU, MINYAK SAMIN DAN JAKET KULIT PRODUKSI NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HADITS. TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 13(2), 393–410. https://doi.org/10.30631/tjd.v13i2.10